Adatvédelmi irányelvek

Home Lábléc

1. Adatkezelő megnevezése

Társaság neve: KAEV Trading Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cég neve: KAEV Trading Kft.
Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Cégjegyzékszám: 01 09 366344
Adószám: 12000351-2-41
Elektronikus elérhetősége: kaevtr@t-online.hu
Képviseletére jogosult személy: Eichinger Tibor

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2016. október 1-jétől visszavonásig tart.

Mint a www.kaev.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a KAEV Trading Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Társaságunk mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. A honlap adatkezelése
A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek összegyűjtésre. Az ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag belső felhasználásra történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos továbbfejlesztése, hogy az minél jobban alkalmazkodjon az Ön üzleti vagy személyes igényeihez. A látogatások követésére a Piwik eszközt alkalmazzuk (piwik.org). Egy-egy látogatás alkalmával az Ön böngészője által a szerverünkre küldött következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük. Az adatokat JavaScript segítségével gyűjtjük, amely webhelyünk minden oldalán fut. A JavaScript egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy segítségével azonosítani tudja az Ön egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat. A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

 • Böngésző típusa és verziószáma (pl. Microsoft Edge)
 • Böngésző nyelve (pl. német)
 • Operációsrendszer (pl. Windows 10)
 • A böngésző ablak belső felbontása
 • Képernyőfelbontás
 • Aktív JavaScript
 • Telepített bővítmények
 • Sütik ki/be
 • Színmélység
 • IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi elhelyezés és a szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal töröljük.
 • Kattintások

4.2. Kapcsolatfelvétel a Társasággal, online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése online űrlapon keresztül
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, személyes üzenet
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Társaság ügyfelévé, úgy a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az érintett a Társaság ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig az érintett a Társaság ügyfele
adattárolás módja: elektronikus

5. Elemzési szolgáltatások statisztikai célokra

Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, weboldalunk mely tartalmai a legérdekesebbek az Ön számára, folyamatosan figyeljük a látogatók számát és a leggyakrabban megtekintett oldalakat. Az így gyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk az alábbiak alapján:

 • A látogatóink weboldalon töltött idejének rögzítése
 • A látogatószám rögzítése
 • A látogatási sorrend rögzítése
 • Weboldalunk kevésbé látogatott oldalainak kiszűrése, ezen oldalak megváltoztatása
 • Oldalunk optimalizálása

5.1. A következő szolgáltatásokat használjuk statisztikai célokra:

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek el az Ön számítógépen, hogy lehetővé tegye a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt. A süti által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP-címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP-cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre.

A weboldal szolgáltatójának nevében a Google a weboldal használatának értékeléséhez, a weboldal üzemeltetőinek weboldal üzemeltetőire vonatkozó jelentések összeállításához és a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt a weboldal szolgáltatójának. A Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb rögzített adatokhoz. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.

Ha Ön törölni szeretné az KAEV Trading Kft. honlapja által tárolt cookie-kat, kérem kattintson az alábbi linkre:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A fenti GDPR policy eredeti angol nyelven megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/?hl=en

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.A friss Adatvédelmi irányelvek-ben megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalainkon HTTP sütiket használunk a jobb működés érdekében.

Megértettem és elfogadom